iPhone Xs Max bản Mỹ (LL) 1 sim vật lí

iPhone Xs Max bản Mỹ (LL) 1 sim vật lí
Xs Max 512GB ( 1 sim + 1 esim ) Xs Max 512GB ( 1 sim + 1 esim )
Xs Max-256Gb (1 sim + 1 esim) Xs Max-256Gb (1 sim + 1 esim)
Xs Max-64Gb ( 1 sim + 1 esim) Xs Max-64Gb ( 1 sim + 1 esim)
https://www.google.com/maps/place/Discoverapple/@21.0286958,105.8217791,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ab7416376cb3:0x7815598951bfa735!8m2!3d21.0286908!4d105.8239678?hl=vi-VN

Discover Apple

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng